Friskrivning och allmänna villkor

Vi ber dig att noggrant läsa hela friskrivningsavsnittet innan du använder dig av denna hemsida, handlar från denna sida, eller litar på innehållet som publiceras på den eller i relation till någon av våra produkter. För information om sekretess angående den här hemsidan, var god och se vår Sekretesspolicy.

När du använder dig av den här hemsidan eller gör ett inköp, utgår vi från att du har läst och förstått denna friskrivning, och accepterat att du är bunden av dessa villkor.

Allmänt

Villkoren i denna ansvarsfriskrivning gäller för hemsidan https://kinabergman.com/se av [Kinas Kraftkälla] med sin främsta verksamhetslokal belägen på Almunge-Söderby Norsholm 121, 740 10 Almunge, Sverige, med momsregistreringsnummer SE62101310631.

Tvist med anledning av villkoren eller annars med anledning av tjänster eller produkter tillhandahållna av [Kinas Kraftkälla] avgörs exklusivt av svensk rätt och av svensk domstol, med Uppsala tingsrätt som första instans.

Tvister kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. Användaren kan kontakta ARN via ARNs hemsida www.arn.se eller per post genom att skicka brev till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Friskrivning av ansvar och resultat

Redogörelserna för resultat, rekommendationer, och referenser på denna hemsida är och avser exceptionella och individuella resultat, och är inte avsedda att föreslå att varje person kommer att åstadkomma samma resultat. Texterna utgör endast en beskrivning och presentation av våra produkter och tjänster, och deras potential, i marknadsföringssyfte.

[Kinas Kraftkälla] har således ingen möjlighet att veta resultatet för dig personligen och/eller för ditt företag vid anlitande av våra produkter eller tjänster, eftersom vi inte känner dig, din vilja till förändring, din bakgrund, din arbetsmoral, dina erfarenheter eller din yrkesfärdighet. Därför garanterar eller antyder vi inte specifika resultat av våra produkter och tjänster, utan ber dig godta att resultaten är individuella och beroende av klientens egen insats och engagemang samt vilja till förändring, förmåga till samarbete och vilja att vidta åtgärder.

Därtill beror varje individs framgång på hans eller hennes önskemål, vilja till förändring, engagemang, ansträngning och motivation att arbeta, och att följa program och råd. Det finns inga garantier för att du kommer att uppnå några av de resultat som framförs här. Dina resultat är alltså beroende av och styrs av din bakgrund, din vilja till förändring, din historia och erfarenheter, hur djupt du vill utforska och arbeta, och vad du vill uppnå.

Hur många sessioner det behövs för att du ska uppnå dina mål avgörs likaså av din historia och bakgrund, vad du vill uppnå och när du vill uppnå dina mål eller förändringen. Att investera i dig själv under en längre period kommer att hjälpa dig att hitta din väg mot din dröm. Genom att anlita produkterna eller tjänsterna från [Kinas Kraftkälla] accepterar du att alla framgångar är helt beroende av dina egna ansträngningar och medverkan.

För vem är FREEBLOCKING®-metoden idealisk?

[Kinas Kraftkälla] arbetar uteslutande med psykiskt friska personer som är redo att investera i sig själva och vill få en positiv och bestående förändring i sina liv, som vill bli bättre ledare, som vill uppfylla sina drömmar men känner sig hindrade, som vill läka sina sår, som vill frigöra sin inre coach och hitta sin sanna motivation.

[Kinas Kraftkälla] arbetar inte med klienter som är i behov av psykiatrisk eller annan vård. [Kinas Kraftkälla] har fri rätt att neka tjänster till dessa klienter. I de fall klienten inte haft kännedom om behovet av psykiatrisk vård och behovet inte framkommer av svaren på de frågorna [Kinas Kraftkälla] ställer vid bokning av sessionen, eller om klienten medvetet undanhållit information kring dess behov av psykiatrisk vård och detta framkommer under sessionen har [Kinas Kraftkälla] fri rätt att omgående avsluta pågående session, frånträda ett påbörjat uppdrag och avsluta klientrelationen.

[Kinas Kraftkälla] förbehåller sig rätten att utan motivering tacka nej till uppdrag eller att frånträda pågående uppdrag om inte annat avtalats i det enskilda fallet.

Intellektuell egendom

Kina Bergman [Kinas Kraftkälla] behåller alla immateriella rättigheter inklusive upphovsrätt, domännamn, varumärken liksom andra liknande intellektuella äganderätter av vad slag det vara må i relation till all information som publiceras på eller genom denna hemsida, vilket omfattar alla texter, bilder och logotyper, eller som framkommer direkt eller indirekt genom ett uppdrag.

Du får inte kopiera, ladda ner, publicera, distribuera eller reproducera någon av den information som den här hemsidan innehåller i någon form, utan föregående skriftligt samtycke från [Kinas Kraftkälla]. Du får dock skriva ut och/eller ladda ned information från den här hemsidan för din egen personliga användning.

Elektronisk kommunikation

Säkerheten kan inte garanteras för de e-postmeddelanden som du sänder till Kina Bergman [Kinas Kraftkälla]. Vi rekommenderar att du inte sänder några konfidentiella uppgifter till Kina Bergman [Kinas Kraftkälla] med e-post. Om du väljer att skicka meddelande till oss med e-post, accepterar du risken att de kan bli stoppade, missbrukade eller ändrade av tredje part.

Begränsning av ansvar

[Kinas Kraftkälla] är inte ansvarig för skada som orsakas på grund av någon omständighet som [Kinas Kraftkälla] inte råder över eller kan ha förväntats räkna med och som förhindrar eller väsentligen försvårar utförandet av uppdrag eller tillhandahållande av våra produkter eller tjänster.

Varken [Kinas Kraftkälla] eller någon anlitad underleverantör är ansvarig för något direkt, indirekt, oavsiktlig skada eller följdskada, inklusive förlust av vinst, uppkommet på något sätt av:

  1. Defekter, virus och andra brister i funktioner på utrustning och annan mjukvara, orsakad av användning av denna hemsida.
  2. Lämnade upplysningar på eller genom denna hemsida.
  3. Hindrande, ändring eller missbruk av uppgifter skickade till [Kinas Kraftkälla] eller till dig.
  4. Fungerande eller otillgänglighet av denna hemsida.
  5. Missbruk av denna hemsida.
  6. Förlorade uppgifter.
  7. Nedladdning eller användning av mjukvara tillgängliggjorda av denna hemsida.

Personuppgifter och sekretess

Behandling av personuppgifter och villkor om sekretess regleras av [Kinas Kraftkälla] sekretesspolicy vilken finns tillgänglig här Sekretesspolicy.

Ändringar

[Kinas Kraftkälla] förbehåller sig rätten att när som helst och utan avisering, ändra lämnad information på denna hemsida, inklusive dessa villkor, liksom villkoren för tillhandahållna tjänster eller produkter. Vi rekommenderar dig att regelbundet gå igenom lämnad information på denna hemsida, inklusive dessa villkor för eventuella ändringar.

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, skogen, Almunge

Skogen, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, Magasinet, Almunge

Magasinet, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, New York, USA

New York, USA