Bli den du verkligen är ämnad att vara: Lär känna din skugga.

Etik och värderingar

FYSAP FREE YOUR SOUL AND PERSONALITY®, HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES® och FREEBLOCKING®

Jag står upp för ett levnadssätt som inkluderar jämlikhet mellan människor, respekt för djur och natur, rättvisa, frihet, autenticitet, sanning, mod, enkelhet och ett holografiskt synsätt på livet. Jag tillämpar mina värderingar och filosofi i mitt arbete och i allt jag gör.

Syftet med FYSAP FREE YOUR SOUL AND PERSONALITY®, HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES® och FREEBLOCKING® är att skapa en syntes i vår personlighet. Genom att ta hänsyn till (helheten) universum och dess lagar och inkludera våra tidigare inkarnationer när vi läker våra sår, kan vi frigöra oss från våra gamla roller som inte längre tjänar oss. För att bli den vi verkligen är ämnade att vara, med mindre ansträngning och mer energi.
∼ Kina Bergman

Moral och etik

När vi pratar om att följa regler och att göra vad som är rätt refererar vi till moral. Etik däremot är djupare än moral. Det handlar om att leva enligt god moral. Sanningsenlig och god moral refererar till våra högre syften, vår själsliga natur varifrån vårt agerande verkligen tjänar andra. För allas högsta och bästa – människor, djur och natur.

Moral och etik – sett från ett holografiskt och universellt perspektiv – bygger på naturens högre lagar, de spirituella lagarna. När människor inte lever moraliska och etiska liv beror det på att vi agerar enligt gamla föreställningar och är fast i en magnetisk förbindelse med vår själs historiska förflutna och det omedvetna. Ingen tjänar på det. Vi behöver ta hand om våra själsliga och känslomässiga problem innan vi kan leva ett moraliskt och etiskt liv. Genom att lösa upp de blockeringar som inte längre tjänar oss kan vi gå mot att bli de vi verkligen är, och låta vår högsta och sanna potential uppenbara sig.

Synsättet HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES® har sina rötter i humanistisk och transpersonell psykologi och erbjuder en komplett metod och perspektiv som inkluderar kropp, psyke och själ. Metoden heter FREEBLOCKING® där vi använder kinesiologi för att komma i kontakt med det omedvetna psykets sanningar. Det holografiska synsättet speglar aspekten att allting i universum är en helhet, varav alla delar är beroende av varandra. Därför behöver man ta hänsyn till den här aspekten när vi läker våra sår, eftersom vi alla är en del av universum och dess lagar. Syntes innebär att separata element kombineras för att bilda en sammanhängande enhet. När vi inkluderar tidigare inkarnationer i vilka vi är, och löser upp blockeringar från dessa förflutna negativa och omedvetna upplevelser, skapar vi en syntes i vår personlighet och blir den vi verkligen är ämnade att vara. Det innebär att släppa taget om alla gamla roller, som inte längre tjänar dig. Man blir tydligare i vem man är, kan vara sig själv i alla sammanhang – med mindre ansträngning och mer energi.

En person med hög moralisk och etisk standard har förmågan att följa sina högre och sanna syften – vilket är hennes drivkraft. Denna inre kärlek, respekt och sympati för dig själv och andra samt intuitiva insikt skapar harmoni bortom allt annat. Alternativt, om vi skulle fastställa regler för etik och moral (vilket är svårt att leva upp till för många människor) skulle det kräva extrem likformighet och anpassning till den specifika moralen.

Etik är inte en åskådarsport. Etik går inte att skriva ner i punktform och få människor att följa dem. Därför gör jag inte det i mitt klientarbete. Etik kommer till liv först när vi öppet börjar diskutera de frågor som är viktigast för oss – oss alla. Dessa diskussioner måste baseras på sanningen och leda till handlingar som verkligen tjänar andra: respektfulla handlingar, med medkänsla för dig själv och andra vilket betyder långsiktig hållbarhet för vår planet och alla levande varelser i vårt holografiska universum – du är inräknad.

Kina Bergman, HBP HOLOGRAFISK BIO-PSYKOSYNTES™-terapeut och FREEBLOCKER™ coach.

Det här är vad allt handlar om

FYSAP FREE YOUR SOUL AND PERSONALITY®: Alla aspekter och erfarenheter från dina tidigare inkarnationer särskilt de smärtsamma och utmanande är själsligt och känslomässigt förankrade i ditt levande väsen. Och det kommer att hindra dig från att uppfylla dina drömmar och bli den du verkligen är ämnad att vara. Att frigöra din själ och personlighet från dessa blockeringar transformerar helt och fullt din existens.
∼ Kina Bergman

Mission

Min mission är att hjälpa så många människor som möjligt att uppleva större frihet, så att de kan gå mot att bli den de verkligen är ämnade att vara. Alla som vill LEVA sin sanning.

Vision

Jag skulle gärna vilja revolutionera synsättet för att uppnå psykiskt och fysiskt välbefinnande, samt ge själen en känsla av välbefinnande.

Värderingar

Jag står upp för ett levnadssätt som inkluderar jämlikhet mellan människor, respekt för natur och djur, rättvisa, frihet, autenticitet, sanning, mod, enkelhet och ett holografiskt synsätt på livet. Jag tillämpar mina värderingar och filosofi i allt mitt arbete och i allt jag gör.

Roberto Assagioli

Den italienske psykiatrikern Roberto Assagioli (1888-1974) grundade Psykosyntesen eller Bio-Psykosyntesen som han från början kallade den. Assagioli (1967)1 insåg nödvändigheten att inkludera kroppen (därav “bio”) eftersom han förstod att psyket och kroppen stod i relation till varandra och påverkade ömsesidiga handlingar och reaktioner.

Referens

1 Assagioli, Roberto (1967) Psychosomatic Medicine and Bio-Psychosynthesis, Issue #21, Psychosynthesis Research Foundation.

Vi bär med oss våra erfarenheter från våra tidigare åldrar och det formar vår personlighet, precis som trädets årsringar formar trädet.

Psykosyntes – värderingar

Psykosyntesens utbildningsmässiga och terapeutiska process strävar efter att underlätta utveckling, integrering, helhet, en djupare autenticitet och förverkligande av Självet. Denna process äger rum i en kontext som inbegriper kontakten med jaget och att uttrycka större autonomi, valmöjligheter och kreativitet; en harmonisering med djupare/högre värderingar och att i ökande utsträckning uttrycka syfte och mening på ett humanitärt, transpersonellt och universellt plan. Utövaren har en förpliktelse att uppfylla dessa syften och samtidigt skydda klientens värdighet, integritet och bästa intresse.

De grundläggande värderingarna för Psykosyntes omfattar att:

 • Hålla ett transpersonellt perspektiv som ger mening till klientens omständigheter. I detta sammanhang är den terapeutiska processen bara en aspekt i en större resa som individen företar i den livslånga processen då medvetandet uppväcks och omgestaltas.
 • Främja integrering med Självet samt upptäcka och uttrycka syfte, vilket i sig är en utvecklingsväg som växer fram. Denna resa innebär bland annat att möta psykologiska utmaningar och hinder. För denna process är det nödvändigt att ha ett bifokalt seende.
 • Främja utvecklingen av klientens vilja. Vidga möjligheter och val i det inre och yttre livet, vilket ger en känsla av ”inre frihet”.
 • Erkänna, värdera och ta itu med personliga bekymmer och lidande på en mental, känslomässig och transpersonell nivå.
 • Underlätta mänsklig utveckling inom ramen för klientens egna djupaste önskemål och livsval. Ge näring åt en upplevelse av ett personligt jag och ett transpersonellt Själv som är meningsfull för klienten.
 • Uppskatta mångfalden i den mänskliga erfarenheten och kulturen.
 • Se varje klient som en unik individ med egna behov och resurser.
 • Stödja klienterna i takt med att de finner sin plats i sitt eget nätverk av relationer och i samhället.
 • Respektera mänskliga rättigheter och värdighet.
 • Upprätthålla integriteten i relationen mellan utövare och klient.
 • Förbättra kvaliteten på relationer mellan människor.
 • Förbättra kvaliteten på professionella kunskaper och deras tillämpning.
 • Öka den personliga effektiviteten.
Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, skogen, Almunge

Skogen, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, Magasinet, Almunge

Magasinet, Almunge

Kina Bergman och Kinas Kraftkälla, New York, USA

New York, USA